Ne istiyoruz?

Kamusal Su İçin Avrupa Ağı Manifestosu

23
Tem 2009

(17-21 Eylül 2008’de Malmö’de yapılan Avrupa Sosyal Forumu’nda kabul edilen, Suyuma Dokunma Kampanyası’nın da oluşuma katkı verdiği manifesto)

AVRUPA KAMUSAL SU AĞI’NA DOĞRU

Bizler Mexico City (Sosyal Hareketlerin Suyun Savunması’nda Ortak Deklarasyonu) ve Nairobi Şartları’nı kabul ediyor, sosyal forumların doğuşundan beri karakterize ettiği birlik ve kapsayıcılık ilkelerini benimsiyoruz. Özel olarak şunları talep ediyoruz:

1. Yaşamın zaruri bir unsuru olan içme suyu bir insan hakkı olarak tanınmalı ve yürürlüğe konmalıdır. Bir insan hakkı olarak suya ulaşım, tüm üye ülkelerin anayasalarında yer almalı ve Avrupa Birliği’nin temel ilkelerinden ve kanunlarından biri olmalıdır. Peşin ödemeli su sayaçları yasaklanmak zorundadır. 2. Su, Dünya Ticaret Örgütü antlaşmaları da dahil olmak üzere, tüm uluslararası ticaret antlaşmalarının dışında bırakılmalıdır.

3. Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve tek tek Avrupa hükümetleri, suya ilişkin kusurlu bir karar alıcı yapı olan Dünya Su Forumu’na olan desteğini çekmelidir. Avrupa Parlamentosu’nun Mart 2006’daki kararında da benimsendiği üzere, Dünya Su Konseyi gibi demokratik meşruluğu olmayan özel bir yapının, küresel su politikalarına nüfuz etmesi uygunsuzdur.

4. Avrupa Birliği ve üye ülkeler, suyun hayat için temel bir kamusal mal olduğunu onaylamalı ve diğerleri gibi ticari ‘ürün’ kategorisine koymamalıdır. Bütünlüklü su çevriminin mülkiyeti, yönetimi ve kontrolü kamusal olmak ve sosyal düzlemde ve toplumsal düzlemde katılımcı olmak zorundadır. Kamusal katılıma, tam şeffaflığa ve demokratik hesap verilebilirliğe uyulmalıdır.

5. Avrupa Birliği ve üye ülkeler, iyi kalitede suya ulaşım hakkını garanti altına almalı ve bunun ancak kamusal kontrol ile mümkün olabileceğini kabul etmelidir.

6. Kamu-kamu işbirliklerinin çeşitli formları için politik ve finansal destek sağlanmalıdır. Suya erişim için uluslararası kalkınma işbirliği ve finansal işbirliği yoluyla; kamusal şirketlerin ve yerel yönetimlerin, kuraklığa maruz kalanlar da dahil olmak üzere, farklı ülkeler ve bölgelerdeki yurttaşlar ve toplumlar arasında kurdukları katılımcılık ve dayanışma pratiklerinin paylaşılması yoluyla; bu destek ortaya konulmalıdır.

7. Güvenilir ve sürdürülebilir su arzını garanti altına almak için gerekli olan yatırımın ortak bir sorumluluk olduğu ve bunun genel vergiler yoluyla karşılanması gerektiği kabul edilmelidir.

8. Şişelenmiş madeni suların sömürüsüne dayanan endüstriyel kontratlar, bu kaynakların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yasaklanmalıdır.

9. Doğal su çevriminin ekolojisini koruyan ve nehirlerimizdeki ve yer altındaki, potansiyel olarak içilebilir olduğu söylenebilecek suyun kalitesini bozmayan sürdürülebilir yönetim pratikleri benimsenmelidir. Bu yönetim modeli ayrıca, kamusal kaynaklar ile finanse edilen ve suyun büyük su şirketleri aracılığıyla doğrudan ticarileştirilmesi anlamına gelen  büyük altyapı projelerinden (barajlar, nehirler arası bağlantılar, vb.)  sakınmalıdır.

10. Kamusal şu şirketlerinin çalışanları için iyi çalışma koşulları sağlanmalıdır. İşçiler, su hizmetlerinin geliştirilmesi ile ilgili demokratik karar alıcı süreçlere dahil edilmelidir.

Sosyal Hareketlerin Kamusal Su İçin Avrupa Ağı, su konusu üzerine çalışmasına rağmen, kamu hizmetlerinin ve kamusal ürünlerin özelleştirilmesine karşı mücadele eden tüm hareket ve ağlar ile diyaloga ve işbirliğine açıktır.

Diğer kıtalardaki ağlarla ve Türkiye’deki ilerici güçlerle birlikte, Dünya Su Konseyi’nin Dünya Su Forumu’na (İstanbul Mart 2009) karşı, önerilerimizi forumun içinde ve dışında geliştireceğiz. Gelmekte olan Belem’deki Dünya Sosyal Forumu’na öneriler ve eylemler sunacak, suyun tüm dünyadaki sosyal forumlarda ortak eylem konusu haline gelmesi için çabalayacağız.Suyuma Dokunma Kampanyası
web: www.alternatifsuforumu.org , e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.